Predmet činnosti

Spoločnosť Ekologické služby a.s. vznikla zlúčením spoločností Ekologické služby s.r.o. a Prvá hasičská, s.r.o. Spoločnosť prevádzkuje čistiarenský komplex odpadových vôd (ČKOV) a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad Hôrky – Pláne. Obidva komplexy spĺňajú všetky atribúty pre bezpečné zneškodňovanie odpadov modernou technológiou a všetky náležitosti pre bezpečné upravovanie odpadov v rámci platnej legislatívy SR a EU. ČKOV je umiestnený v priemyselnom areáli v Strážskom. Skládka sa nachádza na západnom okraji mesta Strážske.

Predmet podnikania

 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným a iným ako nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia, zber, preprava, triedenie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd,
 • prevádzka a údržba mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne vôd vrátane kalového hospodárstva, zberných centier odpadových vôd, havarijnej akumulačnej nádrže, kanalizačných sietí, čerpacích staníc odpadových vôd, odpadových kanálov a malých vodných tokov,
 • prevádzka skládky odpadov na nebezpečný odpad,
 • vykonávanie fyzikálno – chemických a mikrobiologických a mikrobiologických analýz v oblasti nakladania s vodami a s odpadmi,
 • skúšky vodotesnosti kanalizačných a vodárenských nádrži a záchytných vaní pre nebezpečné látky
 • skúšky tesností prevádzkových nádrži a potrubných rozvodov
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti,
 • poradenská činnosť v predmete podnikania,
 • opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov,
 • inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení ,
 • projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
 • poradenstvo v predmete podnikania ,
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom zber, zhromažďovanie a preprava odpadov,
 • záhradnícke služby,
 • úprava priestorov,
 • služby špeciálnymi motorovými vozidlami,
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
 • veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
 • upratovacie práce,
 • čistenie budov,
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
 • oprava súčiastok strojov, prístrojov a strojových zariadení,
 • technik požiarnej ochrany,
 • špecialista požiarnej ochrany,
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie a preprava odpadov,
 • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,
 • čistenie kanalizačných systémov,
 • diagnostika kanalizačných potrubí a nádrží - defektoskopia,
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
 • činnosť vodohospodárstva,
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie,
 • bezpečnostnotechnické služby

© 2006 Ekologické služby, a.s. All rights reserved. Created by Soyamedia

Titulok