Predmet činnosti

Spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou Chemko, a.s. Strážske. Prevádzkuje čistiarenský komplex odpadových vôd (ČKOV) a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad Hôrky – Pláne. Obidva komplexy spĺňajú všetky atribúty pre bezpečné zneškodňovanie odpadov modernou technológiou a všetky náležitosti pre bezpečné upravovanie odpadov v rámci platnej legislatívy SR a EU. ČKOV je umiestnený v areáli spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. Skládka sa nachádza na západnom okraji mesta Strážske.

Spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra 28. 3. 2001 a svoju činnosť začala 1.4. 2001. Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2002, bolo schválené zlúčenie spoločností Ekologické služby, s.r.o. a Skládky pláne, s.r.o. do nástupníckej spoločnosti Ekologické služby, s.r.o. Od 1.1.2003 sa spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. stala prevádzkovateľom skládky tuhých odpadov Hôrky – Pláne.

Predmet podnikania

  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným a iným ako nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia, zber, preprava, triedenie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie, mechanická, chemická a biologická úprava a čistenie odpadových vôd,
  • prevádzka a údržba mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne vôd vrátane kalového hospodárstva, zberných centier odpadových vôd, havarijnej akumulačnej nádrže, kanalizačných sietí, čerpacích staníc odpadových vôd, odpadových kanálov a malých vodných tokov,
  • prevádzka skládky odpadov na nebezpečný odpad,
  • vykonávanie fyzikálno – chemických a mikrobiologických a mikrobiologických analýz v oblasti nakladania s vodami a s odpadmi,
  • skúšky vodotesnosti kanalizačných a vodárenských nádrži a záchytných vaní pre nebezpečné látky
  • skúšky tesností prevádzkových nádrži a potrubných rozvodov
  • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby, dopravy, nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti,
  • poradenská činnosť v predmete podnikania


Kliknite sem pre online komunikáciu
© 2006 Ekologické služby, a.s. All rights reserved. Created by Soyamedia

Titulok