Doplnkové služby

V r. 2003 bolo v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorené oddelenie legislatívy a auditu, ktorého hlavná náplň spočíva v zabezpečení služieb pre skupinu Chemko, a.s. Strážske a externé firmy v týchto oblastiach:

Dohľad nad technickým stavom zariadení na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd pred znečistením látkami škodiacimi vodám, kontrola dodržiavania platnej legislatívy, návrh pokynov na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola ich plnenia, kontrola plnenia úloh z rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej správy v oblasti vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, metodické poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, vypracovanie podkladov pre IPKZ, metodické zabezpečenie vypracovania plánov opatrení pre prípad havarijného zhoršenia kvality vôd, programov odpadového hospodárstva, vypracovanie programu znižovania emisií pre každý ZZO a jeho aktualizácia, metodické zabezpečenie vypracovania súborov TPP a TOO pre VZZO,  vypracovanie programu znižovania emisií pre každý ZZO a jeho aktualizácia, odborná spolupráca v prípade realizácie akcií podliehajúcich procesu EIA, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie interných auditov, vyhodnotenie nezhôd, nápravných a preventívnych opatrení, poradenstvo v oblasti SEM, pravidelné zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 171/1998 o prístupe k informáciám o životnom prostredí, samostatné vybavovanie konaní, týkajúcich sa environmentu, na orgánoch štátnej správy, sledovanie legislatívy v oblasti environmentu, podávanie správ o novej legislatíve, metodická pomoc a spolupráca pri implementovaní do praxe prostredníctvom vypracovania technicko-organizačných dokumentov, zacvičenia a zaškolenia personálu, spolupráca pri napĺňaní povinností v rámci prevencie závažných havárií, vyplývajúcich z legislatívy a interných predpisov, spracovanie náležitostí potrebných pre vydanie súhlasov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, spracovanie podkladov potrebných k notifikácii chemických látok a prípravkov, vedenie a spracovanie predpísanej evidencie na základe poskytnutých údajov, vyhotovenie hlásení v určených termínoch pre orgány štátnej správy, vedenie a vyhodnocovanie údajov, spracovanie predpísanej evidencie na základe poskytnutých údajov, vyhotovenie hlásení v určených termínoch pre orgány štátnej správy, vedenie evidencie o množstve, druhu a pôvode odpadov, vedenie evidencie o prevádzke jednotlivých ZZO pre povinné napĺňanie databázy jednotného inventarizačného emisného systému NEIS o vypúšťaných emisiách, vyhodnocovanie údajov z analytickej kontroly kvality odpadových vôd, výkon kontrolnej činnosti dodržiavania platnej legislatívy, dohľad nad technickým stavom zariadení na ochranu životného prostredia, návrh pokynov na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola ich plnenia, výkon kontrolnej činnosti s cieľom ochrany kvality povrchových a podzemných vôd a dodržiavania ustanovení interných smerníc pre oblasť vôd, návrh na odstránenie zistených nedostatkov a kontrola ich plnenia, výpočet odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, vypracovanie povinného ročného hlásenia v zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pre príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, vypracovanie pravidelných zákonom stanovených hlásení o množstve, charaktere a spôsobe zneškodňovania nebezpečných odpadov pre orgány štátnej správy, zabezpečenie kontrolných auditov, zabezpečenie styku s príslušnými kontrolnými a verejnoprávnymi orgánmi, samosprávou a mimovládnymi organizáciami, vrátane účasti na kontrolách a previerkach vykonávaných orgánmi štátnej správy.