Záujemcovia o prácu

Máme záujem o zamestnancov, ktorí chcú, môžu a vedia!  
Pracujeme v duchu hodnôt Výkonnosť, spolupráca radosť!

Z pozície stabilného zamestnávateľa ponúkame svojim zamestnancom:

  • perspektívnu a zaujímavú prácu
  • adaptačný program
  • široký priestor pre vlastnú sebarealizáciu
  • trvalý rozvoj
  • možnosť pracovať na svojom úspechu a odbornom aj kariérnom raste
  • prácu na dobu neurčitú
  • program zamestnaneckých benefitov

Ak sa chcete stať členom nášho tímu, môžete nás kontaktovať

Váš životopis a dotazník uchádzača o zamestnanie budú vedené v databáze uchádzačov na Útvare riadenia ľudských zdrojov po dobu 1 roka od ich podania. V prípade, že svojim profilom zaujmete a budete spĺňať požiadavky na niektoré obsadzované pracovné miesto, budete prizvaní k výberovému pohovoru. Vyhradzujeme si právo výberu.

Spoločnosť Chemko, a. s. Slovakia automaticky prizýva do výberových konaní na obsadzované pracovné pozície uchádzačov spĺňajúcich požiadavky, ktorí sú vedených v Databáze uchádzačov. Na zaradenie do Databázy uchádzačov je potrebný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas udelíte prostredníctvom tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas").Súhlas nájdete nižšie na web stránke.

Ak máte záujem byť zaradený do Databázy uchádzačov, pripojte prosím k Vášmu životopisu Vami vyplnený a podpísaný Súhlas.

Súhlas nemusíte udeľovať (a teda ani vypĺňať, podpisovať a zasielať), ak sa chcete zúčastniť výberového konania iba na aktuálne obsadzovanú pracovnú pozíciu. Osobné údaje neúspešných uchádzačov, ktorí neudelili súhlas, budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky zaslané životopisy a dotazníky budú starostlivo posúdené. Vyhradzujeme si právo odpovedať iba uchádzačom spĺňajúcim naše požiadavky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Podľa čl.6 ods. 1 písm. a.) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Súhlas") udeľujem súhlas spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia(ďalej len "Prevádzkovateľ") so spracovaním mojich osobných údajov obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na obdobie 1 roku odo dňa poskytnutia súhlasu. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.