Právne informácie

A)   Základné informácie

1. WEBSTRÁNKA: www.ekologickesluzby.sk  (ďalej len "webstránka")

 

2. PREVÁDZKOVATEĽ:

Ekologické služby so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36210871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel vložka č.: 1200/V, ktorá je súčasťou holdingu ENERGOCHEMICA (ďalej len "prevádzkovateľ").

 

3. KONTAKTNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA:

gdpr[zavináč]energochemica.eu

 

4. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV:

titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, kontaktné telefónne čísla, ip-adresa, mac adresa zariadenia, údaje týkajúce sa práce, pracovná pozícia a iné údaje o podnikaní či spoločnosti, demografické údaje - veku, pohlaví, záujmoch a preferenciách. 

 

5. ÚČEL SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV:

a) ponuka obchodu, produktov a služieb,
b) informovanie na kontaktné údaje poskytnuté užívateľom.
c) výberové konania na voľné pracovné miesta,
d) ochrana osôb a majetku a zaistenia bezpečnosti systémov a siete,
e) plnenie uzatvorenej zmluvy,
f) plnenie zákonných povinností, napr. v oblasti miezd, účtovníctva (platby za dodané výrobky či služby) alebo i ochrany osobných údajov,
g) personalizácia obsahu a uľahčenie používania webstránky,
h) dodržiavanie podmienok používania webstránky,
i) vymožiteľnosť všeobecných obchodných podmienok.
 

6. PRÁVNY ZÁKLAD:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
b) osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) osobitný predpis,
d) súhlas dotknutej osoby.

 

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.

 

9. PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Podrobnejšie informácie o spracovávaní osobných informácií nájdete: 
 
Spracovanie a ochrana osobných údajov [ dokument ]

 

B)   PODMIENKY POUŽITIA WEBSTRÁNKY

Podmienky použitia webstránky [ dokument ].

 

C)   ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Zásady používania cookies na  webstránke Prevádzkovateľa informujú užívateľov o využívaní týchto súborov a im podobných v súlade s §55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 
Zásady používania súborov cookies na webstránke [ dokument ].
 
PREHĽAD POUŽÍVANÝCH COOKIES
 
NÁZOV INTERNÝ / TRETEJ STRANY KATEGÓRIA POPIS - ÚČEL PLATNOSŤ
_ga Google Analytics performačné Slúži na rozlíšenie užívateľov. 2 roky
_git Google Analytics performačné Slúži na rozlíšenie užívateľov. 24 hodín
_gat Google Analytics performačné Slúži na reguláciu počtu požiadaviek. 1 minúta
cookie-agreed Interný základné Slúži na uloženie informácie o súhlase / odmietnutí použitia cookies. 100 dní
has_js Interný základné Slúži na uloženie informácie, či prehliadač podporuje JavaScript.

 

D)   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VOP Zmluvy o dielo [ dokument ]