Environmentálna politika

Prioritami environmentálnej politiky našej spoločnosti je:

  • dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia
  • komplexné posudzovanie a riešenie vplyvov na životné prostredie s hlavným dôrazom na prevenciu a neustále zlepšovanie
  • znižovanie vplyvu odpadov, ktoré vznikajú v prevádzkach areálu  úpravou tekutých nebezpečných odpadov v čistiarenskom komplexe odpadových vôd a skládkovaním tuhých odpadov na skládke
  • spolupráca v oblasti životného prostredia so štátnou správou a odbornými organizáciami za účelom zlepšenia vplyvu, ochrany, prevencie a získavania nových poznatkov
  • komunikácia so zamestnancami v oblasti dodržiavania zásad technologických postupov a bezpečnosti práce aj kvôli ochrane životného prostredia a ochrany ich samotných, pretože v regióne, kde pracujeme a vyrábame aj oddychujeme a žijeme

V strategickom zámere spoločnosti k budúcnosti prihliadame aj na modernizáciu prevádzky, tak aby čistiareň odpadových vôd  aj skládka odpadov  spĺňali všetky podmienky potrebné na zabezpečenie bezpečného zneškodnenia odpadov prostredníctvom modernej technológie a ako aj zákonné podmienky v rámci platnej legislatívy SR a EÚ.

Táto environmentálna politika  vychádza z politiky systému integrovaného manažérstva kvality, environmentu a BOZP, ktorý je zavedený v spoločnosti Chemko a.s. Slovakia. Dosahovanie zhody  s požiadavkami normy ISO 14001 nás zaväzuje k environmentálnej zodpovednosti voči verejnosti, štátnym orgánom a všetkým našim obchodným partnerom.

Politika kvality, environmentu a bezpečnosti práce je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia a je prístupná zamestnancom, zákazníkom, verejnosti a dotknutému okoliu.