Zneškodňovanie odpadov

Spoločnosť Ekologické služby a.s. sa prioritne zameriava na podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov:

  • skládkovanie nebezpečného a nie nebezpečného tuhého odpadu na vlastnej skládke
  • biodegradáciu vybraných druhov tuhého nebezpečného odpadu
  • zneškodnenie vhodných tekutých nebezpečných odpadov a tekutých ostatných odpadov v mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd